2017-04-06

Organy placówki

ORGANAMI PLACÓWKI SĄ:
 
dyrektor placówki
 
zastępca dyrektora
 
Rada Pedagogiczna
 
Rada Rodziców
 
Ich kompetencje określone są w statucie placówki
 
 
dyrektor MDK  Beata Paszak
zastępca dyrektora MDK Łukasz Pieniążek