2017-04-06

Informacje o placówce

Młodzieżowy Dom Kultury jest publiczną placówką oświatową, która od ponad 60 lat działa na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Obecnie prowadzimy zajęcia artystyczne i edukacyjne w kilkudziesięciu pracowniach i kołach dla około 500 stałych uczestników. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli – instruktorów, którzy są specjalistami w swoich obszarach działalności. Oferta MDK skierowana jest do wszystkich chętnych i znajduje dużą aprobatę w środowisku. Jesteśmy otwarci na różnorodne propozycje i współpracę, służymy swoją bazą przedszkolom, szkołom i innym placówkom kulturalno-oświatowym.

Od 2006 r. mieścimy się w nowej siedzibie, która znajduje się przy ulicy Fabrycznej 13-15.

DZIAŁALNOŚĆ MDK

Edukacja artystyczna posiada w MDK bogate tradycje i liczne sukcesy. Dział ten to przede wszystkim taniec współczesny, zajęcia muzyczne, dziecięce i młodzieżowe pracownie plastyczne, zajęcia teatralne. Proponujemy je  dzieciom i młodzieży w wieku 5-21 lat. W MDK działa także teatr Pieśni i Tańca PATRIMONIUM oraz Kaliski Chór Nauczycielski.

MDK wciąż poszukuje nowych rozwiązań i żywo reaguje na zagrożenia. Młodzieży z problemami szkolnymi proponujemy zajęcia terapeutyczno-wyrównawcze, których atrakcyjna forma jest alternatywą dla „osiedlowej ławki”. Prowadzimy także gimnastykę korekcyjną i naukę języków obcych dla dzieci i młodzieży. Ponadto w MDK funkcjonuje koło szkutnicze.

Oprócz specjalistycznych pracowni i sal do tańca mamy także własną galerię z małą sceną, salę prób i studio nagrań. Galeria „SZATNIA” stwarza możliwość „debiutu młodych”. Pomagamy w realizacji artystycznych pomysłów, działając na maksymalnie wielu płaszczyznach, począwszy od tradycyjnych prezentacji sztuk plastycznych poprzez działania muzyczne, teatralne i taneczne. W Galerii SZATNIA odbywają się cykliczne koncerty ROCK w SZATNI.

Osobny nurt działalności MDK stanowi organizacja imprez. Konkursy, przeglądy, wystawy adresujemy przede wszystkim  do najbliższego środowiska. Współorganizujemy i koordynujemy również przedsięwzięcia o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

Cyklicznie odbywają się:

  • Konkurs Recytatorski Zabawa z Poezją
  • Konkurs Plastyczny Wolność bez Nałogów
  • Konkurs Plastyczny dla przedszkolaków Cztery Pory Roku
  • Konkurs Plastyczno-Fotograficzny Kalisz jakiego nie znamy 
  •  Regionalne Spotkania Taneczne Tylko dance ma sens
  •  Prezentacje Teatrzyków Przedszkolnych O nagrodę Pluszowego Misia
  • Konkurs Piosenki Przedszkolnej

W naszej placówce ma swoją siedzibę Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum” – organizatora Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” i Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną”. MDK towarzyszy tym imprezom od ich pierwszej edycji. To u nas mieści się biuro festiwalowe i trwają przygotowania do kolejnych festiwali.

  • WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Sukcesem Młodzieżowego Domu Kultury jest utrzymywanie, nieprzerwanie od 19 lat, kontaktów z Jugenzentrum w Hamm-Rhynern - partnerskim mieście Kalisza. Współpraca naszych placówek polega na wymianie doświadczeń w zakresie organizacji czasu wolnego i na wakacyjnych spotkaniach młodzieży polskiej i niemieckiej. Wychowankowie MDK wielokrotnie odwiedzali Hamm. Co dwa lata gościmy też w Kaliszu niemieckich przyjaciół. Wspólne spotkania są możliwe dzięki finansowemu wsparci przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży. Od 2014 r. poszerzyliśmy międzynarodową działalność o udział MDK w projekcie ERASMUS+.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się